Pozvánka na 33. český a slovenský gastroenterologický kongres


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

již za necelé 3 týdny, ve dnech 12. 11. – 14. 11. 2015, se uskuteční největší a nejvýznamnější odborná akce tohoto roku – 33. český a slovenský gastroenterologický kongres s mezinárodní účastí, jehož místem konání bude hotel Clarion v pražských Vysočanech. Chtěli bychom Vás na kongres co nejsrdečněji pozvat a společně s ostatními organizátory se těšíme na vaši bohatou účast.
Proč je důležité se kongresu účastnit?

a) Po několika letech jsme se vrátili k osvědčenému kongresovému konceptu z počátku milénia. Záměrem je, aby kongres měl jiný obsah, než mají Vzdělávací a diskuzní dny v Karlových Varech, hlavní důraz bude kladen na prezentaci původních prací a diskuzi

 

b) Po slavnostním zahájení, jehož se bude účastnit jeho magnificence rektor Univerzity Karlovy
prof. MUDr. Tomáš Zima, Dr.Sc., MBA, bude následovat Mařatkova přednáška, kterou prosloví
prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. Součástí slavnostního zahájení kongresu bude také krátké připomenutí 70. výročí založení České gastroenterologické společnosti


c) Po úvodních přednáškách v rámci odborného plenárního zasedání bude následovat v prvním a
ve druhém kongresovém dni celkem 16 různých sekcí, které proběhnou ve 4 paralelních programech. Účastníci si budou mít z čeho vybírat, na kongresu bude prezentováno, většinou formou orálních sdělení, celkem přes 60 (!) původních prací


d) Na pátek 13. listopadu 2015 od 13:30 svolává předseda ČGS v souladu
se stanovami společnosti Shromáždění členů – Plenární zasedání, na kterém bychom chtěli seznámit členskou základnu s tím, co výbor ČGS během prvního roku realizoval, a informovat o dalších záměrech směřování naší společnosti. Vaše účast na plenárním zasedání členské základny je velmi důležitá!
A nyní několik informací o současných aktivitách výboru ČGS.
Letošní novelizace stanov Purkyňovy společnosti ukládá všem svým organizačním složkám povinnost přizpůsobit i své vlastní stanovy. Rádi bychom při této příležitosti vnesli do organizace společnosti nové prvky, o kterých jsme přesvědčeni, že přispějí k jejímu dynamickému rozvoji. Navrhujeme omezit členství ve výboru společnosti na dvě po sobě následující volební období a funkci předsedy pak na jedno volební období. Stran voleb předem deklarujeme záměr využít novelizovaného volebního řádu ČLS JEP a na konci našeho volebního období uspořádat elektronické jednokolové volby. Návrh nových stanov se v plném znění v nejbližších dnech objeví na webových stránkách společnosti a bude otevřen široké diskuzi, kterou uzavřeme na plenárním zasedání.

 

V oblasti biologické terapie IBD je nejvýznamnější změnou posledních měsíců navýšení počtu center,
v nichž může být tato léčba podávána. Cílem je korekce regionálních rozdílů a zvýšení dostupnosti biologické terapie pro nemocné s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou ve všech oblastech České republiky. Po řadě jednání se rovněž podařilo prosadit koncepci registru pacientů léčených biologiky, na jehož přípravě spolupracuje ČGS s Institutem biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity v Brně (doc. Dušek). Dlouhodobým problémem ovlivňujícím činnost řady center jsou revize zdravotních pojišťoven. Naším cílem je dosažení jednotného postupu provádění těchto revizí ze strany plátců zdravotní péče a minimalizace rizika odmítnutí úhrady podávané léčby. Výbor ČGS je připraven pomoci jednotlivým centrům v případě obtíží spojených s revizí prostřednictvím koordinátora činnosti center, kterým byl ustanoven MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.

 

Pracovní skupina pro kultivaci DRG, vedená prim. MUDr. Ondřejem Urbanem, Ph.D. zahájila spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR. Cílem jednání je získat pro gastroenterologické pacienty vyšší DRG úhradu. Jednání jsou konstruktivní, rychlému zavedení nápravných opatření do praxe brání některá legislativní úskalí. Na tomto problému spolupracujeme se Společností pro Gastrointestinální onkologii ČLS JEP. Průběžně jsou připravovány kalkulační listy nových endoskopických kódů, která hodláme do konce roku předat na MZ.

 

Na webových stránkách ČGS www.cgs-cls.cz je jednou z klíčových rubrik Kalendář odborných akcí a naším cílem je vytvořit lehce dostupný podrobný kalendář domácích i zahraničních odborných akcí
na jednom místě. V současnosti jsou vkládány akce pro rok 2016. Pokud Vaše odborná akce není v kalendáři uvedena a o zveřejnění máte zájem, zašlete, prosím, informace o ní na e-mail paní Moniky
Košťálové (monika.kostalova@guarant.cz), která uvedení zajistí. Děkujeme za Vaši spolupráci. Od konce dubna 2015 je pro všechny členy ČGS k dispozici vstup z webových stránek společnosti do Diskusního fóra ČGS http://forum.endoskopiste.cz/. Vzhledem k tomu, že databáze e-mailových adres členů ČGS není kompletní a část e-mailových adres je nefunkčních, proběhne během registrace na kongres ČGS aktualizace kontaktních adres. Chtěli bychom Vás požádat o laskavou spolupráci při této aktualizaci, která zajistí lepší komunikaci s členy ČGS. V případě, že Váš vstup do fóra nefunguje nebo jste přístupové údaje vůbec nedostali, zašlete, prosím, tuto informaci správci fóra (vitekp@nemfm.cz).

 

 

Děkujeme za Vaši spolupráci a těšíme se na setkání na listopadovém kongresu v Praze.

 


Za výbor ČGS ČLS JEP

 


prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
prim. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
MUDr. Jiří Cyrany, Ph.D.