Novelizace stanov České gastroenterologické společnosti ČLS JEP


Letošní novelizace stanov České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) ukládá všem svým organizačním složkám povinnost přizpůsobit i své vlastní stanovy do ledna roku 2016. Návrh nových stanov České gastroenterologické společnosti (ČGS) vychází ze tří zdrojů: Stanovy ČLS JEP včetně Jednacího a Volebního řádu, vzorové stanovy pro organizační složky ČLS JEP1 a dosud platné stanovy ČGS2. Rádi bychom kromě formálních úprav při této příležitosti vnesli do organizace společnosti nové prvky, o kterých jsme přesvědčeni, že přispějí k jejímu dynamickému rozvoji. Navrhujeme omezit funkci předsedy společnosti na jedno volební období. Do budoucna by nám stanovy měly umožnit omezit členství ve výboru společnosti na dvě po sobě následující volební období. Stran voleb předem deklarujeme záměr využít novelizovaného volebního řádu ČLS JEP a na konci našeho volebního období uspořádat elektronické jednokolové volby. Vnitřní organizační uspořádání společnosti zůstává shodné, nemění se počet členů výboru ani revizní komise. Také možnost zakládání nižších organizačních jednotek (pracovních skupin, odborných sekcí a odborných komisí) zůstává stejná – letos byla založena nová Sekce mladých gastroenterologů. Jednací a Volební řád navrhujeme převzít v plném rozsahu ze stanov zastřešující Purkyňovy společnosti. Tento návrh stanov byl projednán výborem ČGS 16. září a 11. listopadu 2015 a je předkládán členům společnosti k diskuzi a schválení v rámci Plenárního zasedání 13. listopadu 2015.

Jiří Cyrany

1http://www.cls.cz/stanovy-a-rady

2http://www.cgs-cls.cz/o-nas/stanovy-spolecnosti/

 

NÁVRH STANOV KE STAŽENÍ ZDE.