Volby 2018

Vyhlášení voleb do výboru a revizní komise České gastroenterologické společnosti

Vážení členové České gastroenterologické společnosti,

do 16. 9. 2018 máte možnost navrhovat kandidáty ze všech volitelných členů ČGS (až 20 do výboru a až 5 do revizní komise).

V termínu od 8. 10. do 21. 10. 2018 budete mít možnost vlastní volby ze všech kandidátů, kteří byli navrženi alespoň jedním volitelem a svoji kandidaturu v mezidobí potvrdí. Kandidát může kandidovat zároveň do výboru (13 pozic) a do revizní komise (3 pozice).

Výsledky voleb budou vyhlášeny do 28. 10. 2018 na webových stránkách společnosti.

Sledujte prosím své mailové adresy a webové stránky společnosti, kde se budete moci seznámit s programy kandidátů a s dalšími informacemi o volbách

 


Výbor České gastroenterologické společnosti na svém zasedání dne 21. 2. 2018 v Praze vyhlásil v souladu s volebním řádem České lékařské komory JEP usnesením volby do výboru a revizní komise a stanovil pro volbu tato PRAVIDLA:

1. Volby do výboru a revizní komise ČGS ČLS JEP 2018 proběhnou kombinovanou formou – elektronicky s korespondenční alternativou.

2. Výbor zvolil trojčlennou volební komisi v tomto složení:

prof. MUDr. Marcela KOPÁČOVÁ, Ph.D., Hradec Králové

MUDr. Josef CHALUPA, Frýdek-Místek

MUDr. Naděžda Machková, Praha

Člen volební komise nemůže kandidovat do volených funkcí.

3. Z centrální evidence řádných členů ČLS JEP bude generován seznam členské základny ČGS s vyřazením členů volební komise uzavřený k termínu A.

4. Validace e-mailových adres u všech řádných členů ČGS, při neúspěšné elektronické validaci bude následovat ještě výzva k vytvoření e-mailové adresy (termín B).

5. Registrace volitelů pro elektronickou volbu – vytvoření profilu: email + heslo. Volitelé neregistrovaní pro elektronickou volbu podstoupí všechny následující kroky komplementární písemnou volbou. Pro elektronickou volbu se voliči budou do 31.8. registrovat v systému gReception.

6. Návrhy kandidátů: po provedení registrace (přihlášení pod profilem, který si volič zvolil při validaci emailové adresy) se voliči zobrazí formulář, obsahující seznam všech řádných členů ČGS. Z tohoto seznamu může každý volitel zvolit až 20 volitelných členů ČGS jako kandidáty do výboru a až 5 kandidátů do revizní komise (termín C).

7. Oba seznamy navržených kandidátů (jeden do výboru a druhý do revizní komise) obdrží volební komise, která vyzve kandidáty k přijetí/odmítnutí kandidatury – e-mailem, při neúspěchu ještě telefonicky/písemně v termínu D. Aby nebyla ovlivněna následná volba, nebudou publikovány počty návrhů jednotlivých kandidátů. Do voleb postupují všichni kandidáti, kteří byli navrženi alespoň jedním volitelem a svoji kandidaturu potvrdili, kandidát může kandidovat zároveň do výboru a do revizní komise – výsledkem budou dva seznamy (dvě kandidátní listiny) potvrzených kandidátů pro volby do výboru a do revizní komise.

8. Při přijetí kandidatury mohou kandidáti předložit předvolební text (v rozsahu do 1800 znaků včetně mezer + fotografie osoby), který bude publikován jednotným způsobem na webu ČGS do 6. 10. 2018.

9. Elektronická volba do výboru (13 pozic) a do revizní komise (3 pozice) v termínu E.

Každému voliči bude ze systému gReception zaslána pozvánka s detailními informacemi k účasti ve volbách. Ve volební aplikaci se budou nacházet dva hlasovací formuláře, resp. dva hlasovací lístky pro volbu do výboru a revizní komise. Pod stejným heslem (jaké zadal při registraci) se člen přihlásí k volbě. Volič zaškrtne daný počet kandidátů a odešle vyplněné formuláře. Systém umožní odeslat formulář i v případě zaškrtnutí menšího počtu kandidátů jak do výboru, tak i do revizní komise, neumožní zaškrtnout kandidátů více. Volit je možno z dané adresy vždy pouze jedenkrát a to do 21. 10. (termín E). Po ukončení volby bude mít volič možnost opakovaného přístupu do volební aplikace, kde uvidí svojí vlastní volbu, nebude ale již moci znovu hlasovat či jakkoli svou volbu upravovat.

10. Body 5-8 budou probíhat paralelně korespondenčně u volitelů neregistrovaných pro elektronickou volbu (volební lístky budou opatřeny slepotiskem a kulatým razítkem VOLBY).

11. Volební komise obdrží výsledky elektronických voleb a protokol, obsahující veškeré informace o způsobu a průběhu voleb. Korespondenční volba bude sečtena za přítomnosti členů volební komise. Poté sepíše zápis o výsledcích voleb, který podepíší členové volební komise. Každý člen volební komise je oprávněn napsat do zápisu své námitky. Obdrželo-li více kandidátů na posledním voleném místě stejný počet hlasů, o zvolení rozhoduje losování za účasti volební komise. Bude-li člen zvolen zároveň do výboru i do revizní komise, musí do 3 týdnů od vyhlášení výsledků sdělit předsedovi volební komise svoji volbu. Výsledky voleb vyhlásí předseda volební komise nebo jím pověřená osoba tím, že je zveřejní na internetových stránkách ČGS. Vyhlášení výsledků voleb (termín F).

12. Stížnosti na průběh voleb lze podávat písemně (nikoli e-mailem) do 1 měsíce od vyhlášení výsledků voleb na adresu volební komise uvedenou v zápatí. Stížnost musí obsahovat stručný popis toho, v čem je spatřována nesprávnost, jinak nebude stížnost považována za oprávněnou. K později podané stížnosti nebude přihlíženo. O stížnosti rozhodne volební komise. Termín podání stížností (termín G).

13. Protokol, hlasovací lístky a zápis o průběhu a výsledcích voleb archivuje ČLS JEP po dobu pěti roků.

Termíny: Návrh:
 A – uzavření seznamu členské základny  30. 6. 2018
 B – validace e-mailových adres  2. 4. 2018 – 27. 5. 2018
 C – registrace volitelů a návrhy kandidátů  3. 9. – 16. 9. 2018
 D – potvrzení kandidatury  17. 9. – 7. 10. 2018
 E – volby do výboru a revizní komise  8. 10. – 21. 10. 2018
 F – vyhlášení výsledků voleb  ihned, nejpozději do 28. 10. 2018
 G – konec měsíční lhůty pro podání stížnosti  28. 11. 2018
 H – ustavení nového výboru a revizní komise  29. 11. 2018 (v rámci KV)

Adresa volební komise:

ČGS ČLS JEP z.s.

Předseda Volební komise

Prof. MUDr. Marcela Kopáčová, Ph.D.

Sokolská 490/31

12000 Praha 2