Volby 2018


Vyhlášení voleb do výboru a revizní komise České gastroenterologické společnosti

Výbor České gastroenterologické společnosti na svém zasedání dne 21. 2. 2018 v Praze vyhlásil v souladu s volebním řádem České lékařské komory JEP usnesením volby do výboru a revizní komise a stanovil pro volbu tato pravidla:

1. Volby do výboru a revizní komise ČGS ČLS JEP 2018 proběhnou kombinovanou formou – elektronicky s korespondenční alternativou.

2. Výbor zvolil trojčlennou volební komisi v tomto složení:

prof. MUDr. Marcela KOPÁČOVÁ, Ph.D., Hradec Králové

MUDr. Josef CHALUPA, Frýdek-Místek

MUDr. Naděžda Machková, Praha

3. Z centrální evidence řádných členů ČLS JEP bude generován seznam členské základny ČGS s vyřazením členů volební komise uzavřený k termínu A.

4. Validace e-mailových adres u všech řádných členů ČGS, při neúspěšné elektronické validaci bude následovat ještě výzva k vytvoření e-mailové adresy (termín B).

5. Registrace volitelů pro elektronickou volbu – vytvoření profilu: email + heslo. Volitelé neregistrovaní pro elektronickou volbu podstoupí všechny následující kroky komplementární písemnou volbou.

6. Návrhy kandidátů: každý volitel může zvolit až 20 volitelných členů ČGS jako kandidáty do výboru a až 5 kandidátů do revizní komise (termín C).

7. Oba seznamy navržených kandidátů (jeden do výboru a druhý do revizní komise) obdrží volební komise, která kandidáty vyzve k přijetí/odmítnutí kandidatury – e-mailem, při neúspěchu ještě telefonicky/písemně v termínu D. Aby nebyla ovlivněna následná volba, nebudou publikovány počty návrhů jednotlivých kandidátů. Do voleb postupují všichni kandidáti, kteří byli navrženi alespoň jedním volitelem a svoji kandidaturu potvrdili, kandidát může kandidovat zároveň do výboru a do revizní komise – výsledkem budou dva seznamy potvrzených kandidátů pro volby do výboru a do revizní komise.

8. Při přijetí kandidatury mohou kandidáti předložit předvolební text (v rozsahu do 1800 znaků včetně mezer + fotografie osoby), který bude publikován jednotným způsobem na webu ČGS do 6. 10. 2018.

9. Elektronická volba do výboru (13 pozic) a do revizní komise (3 pozice) v termínu E.

10. Body 5-8 budou probíhat paralelně korespondenčně u volitelů neregistrovaných pro elektronickou volbu (volební lístky budou opatřeny slepotiskem a kulatým razítkem VOLBY).

11. vyhlášení výsledků voleb (termín F). Bude-li člen zvolen zároveň do výboru i do revizní komise, musí do 3 týdnů od vyhlášení výsledků sdělit předsedovi volební komise svoji volbu.

12. termín podání stížností (termín G)

 

Termíny: Návrh:
 A – uzavření seznamu členské základny  30. 6. 2018
 B – validace e-mailových adres  2. 4. 2018 – 27. 5. 2018
 C – registrace volitelů a návrhy kandidátů  3. 9. – 16. 9. 2018
 D – potvrzení kandidatury  17. 9. – 7. 10. 2018
 E – volby do výboru a revizní komise  8. 10. – 21. 10. 2018
 F – vyhlášení výsledků voleb  ihned, nejpozději do 28. 10. 2018
 G – konec měsíční lhůty pro podání stížnosti  28. 11. 2018
 H – ustavení nového výboru a revizní komise  29. 11. 2018 (v rámci KV)