Prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. – 8Olet


Pan profesor se narodil 6.12.1941 v Hradci Králové, kde rovněž v roce 1959 maturoval na Gymnáziu J.K. Tyla a v témže roce nebyl přijat na LF UK z kádrových důvodů. V této těžké době byl zaměstnán jako pomocný dělník v Traťových výrobních dílnách ČSD v HK a začal navštěvovat tzv. nultý ročník LFUK v Hradci Králové. Od roku 1960 byl přijat do řádného studia, které ukončil promocí v roce 1966. Po promoci nastoupil v svém rodném městě a domovské fakultě jako sekundární lékař na I. Interní klinice, od roku 1968 pracoval jakožto vědecký asistent na gerontologicko-metabolické laboratoři. Z akademických pozic odborného asistenta (1971) se záhy propracoval ke jmenování docentem (1982) a v roce 1992 dosáhl profesury. Svoje zkušenosti se snažil získávat i postgraduálními stážemi, byť v době předlistopadové se většinou jednalo o země tzv. „východního“ bloku, ale pobyty na klinikách v Jeně, Rostoku a dále i v Göteborgu a Oslu, přinesly cenné zkušenosti a mnohdy i celoživotní přátelství a významné kontakty. Celoživotní náplní pana profesora je gastroenterologie. V prioritách jeho práce stále zůstávají onemocnění hepatobiliární oblasti a pankreatu. V této oblasti publikoval většinu svých vědeckých článků, aktivně se účastnil řady tuzemských, ale i zahraničních kongresů a seminářů, je spoluautorem řady oceněných publikací a učebních textů. Nově udávaný vědecký výkon je následující H-index 17,Citace de WOS 2951, bez autocitací 2929, počet publikací/ primoautorství anebo spoluautorství /cca 35O článků v odborných časopisech.

Působení profesora Petra Dítěte v Brně začalo od roku 1990, v době , která byla pro všechny z nás rozhodující svými společensko – politickými změnami. Zásadně se měnily všechny staré i hospodářské zvyklosti a tyto změny se začaly propisovat nejen do veřejného, ale i společenského a odborného života, zdravotnictví nevyjímaje. Nově utvářený soukromý sektor vyvolal vznik konkurenčního prostředí pro řadu zdravotnických zařízení a III. Interní klinika se musela stát pod vedením prof. Dítěte velmi silným partnerem a „hráčem“ na zdravotnickém bitevním poli. Důležitým faktorem nové doby byl i začátek mezinárodní spolupráce, kterou pan profesor prohluboval a dokázal „importovat“ na brněnskou kliniku  prostřednictvím svých členství v organizacích WGO, EAGE, Organisation Mondial de Digestive Endoscopy, Gastro- Surgical Clubu, byl zvolen prezidentem European Pancreatic Club a prezidentem European Association for Gastroenterology, Endoscopy and Nutrition-EAGEN. Členem výboru EAGEN je dosud. Je členem prestižní americké organizace Bockhus International Gastroenterological Society.  V roce 2021 pan profesor dostal ocenění Evropského Pankreatologického klubu za celoživotní přínos rozvoji oboru pankreatologie – EPC Life Award.

Rovněž byl po dvě volební období předsedou výboru České gastroenterologické společnosti, místopředsedou výboru Čs. Internistické společnosti J. E. Purkyně, členem Vědeckých rad lékařských fakult v Hradci  Králové, v Brně a v Ostravě, Veterinární fakulty v Brně, Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, Univerzity obrany v Brně , proděkanem  LF MU v Brně a Lékařské fakulty Ostravské Univerzity. Profesor Dítě byl a je členem řady redakčních rad renomovaných odborných časopisů. Pod vedením prof. Dítěte se III. Interní klinika (v současnosti IGEK) ve Fakultní nemocnici Brno změnila v kliniku s poskytováním komplexní , vysoce odborné gastroenterologické péče,  ale současně s velkým přesahem a důrazem na mezioborovou spolupráci mezi dalšími klinikami, které svými programy doplňují a navazují na problematiku gastroenterologickou.

Pane profesore, k Vašim kulatinám Vám všichni přejeme stálé zdraví, neutuchající elán životní i pracovní , rovněž radosti z Vaší rodiny .