Volby Sekce ambulantních gastroenterologů 2021


Vážení členové Sekce ambulantních gastroenterologů České gastroenterologické společnosti ČLS JEP,

výbor České gastroenterologické společnosti ČLS JEP na návrh rady Sekce ambulantních gastroenterologů svým usnesením z 10. 6. 2021 vyhlásil volby do rady Sekce ambulantních gastroenterologů pro následující čtyřleté volební období. Výbor zvolil tyto členy volební komise:

MUDr. Jiří Cyrany, Ph.D., Hradec Králové

MUDr. Naděžda Machková, Praha, členka Sekce ambulantních gastroenterologů

MUDr. Štěpán Šembera, Ph.D., Hradec Králové.

Na  návrh rady Sekce ambulantních gastroenterologů volby probíhají elektronickou formou ve spolupráci s ČLS JEP.

V období dvou a půl měsíce před volbami (od 16.6. do 31. 8. 2021) má kterýkoliv člen Sekce ambulantních gastroenterologů možnost zveřejnit předvolební materiál na webových stránkách ČGS (rozsah do 1800 znaků vč. mezer + fotografii, možno zasílat na sekretariát ČGS – pfeiferova.martina@gmail.com).

Seznam clenu Sekce ambulantnich gastroenterologu ČLS JEP  tak, jak nám byl předložen členskou evidencí ČLS JEP je také zveřejněn na webových stránkách ČGS. Vzhledem k ochraně osobních údajů je publikován ve formě osobních čísel ČLS JEP (své osobní číslo najdete v e-mailové výzvě k zaplacení příspěvků, kterou jste obdrželi počátkem března tohoto roku z adresy cle@cls.cz, v kolonce variabilní symbol). Věnujte prosím pozornost tomuto seznamu, a pokud v něm nejste uvedeni přesto, že se považujete za člena Sekce ambulatních gastroenterologů ČGS, sdělte to sekretariátu ČGS na adresu pfeiferova.martina@gmail.com do 30. 8. 2021 – k tomuto datu bude volební seznam uzavřen.

V termínu od 6. 9. 2021 do půlnoci 19. 9. 2021 budete mít možnost volby ze všech členů Sekce ambulantních gastroenterologů ČGS kromě členky volební komise. Každý volič může volit pouze jednou, vybrat můžete maximálně 4 členy rady. Zpráva o spuštění elektronické volby Vám bude zaslána na Váš e-mail uvedený v centrální evidenci členů ČLS JEP automatickým systémem z e-mailu noreply@greception.com. Věnujte prosím pozornost kontrole této e-mailové schránky.

Volební komise obdrží protokol o výsledku elektronické volby, který uvede jako přílohu zápisu o výsledku voleb, který členové volební komise opatří podpisy a případnými námitkami. Obdrží-li více kandidátů na posledním voleném místě stejný počet hlasů, o zvolení rozhoduje losování za účasti volební komise. Výsledky voleb budou vyhlášeny neprodleně (nejpozději do 1. 10. 2021) na webových stránkách společnosti www.cgs-cls.cz.

Stížnosti na průběh voleb lze podávat písemně do 1 měsíce od vyhlášení výsledku voleb na adresu sekretariátu ČGS, o stížnosti rozhoduje volební komise.

 

Přeji Vám dobrou volbu.

 

MUDr. Jiří Cyrany, Ph.D.

 

Kandidáti voleb do Rady Sekce ambulantních gastroenterologů

MUDr. Luděk Hrdlička (nar. 1971)

 

 

 

 

 

 

Promoval na 1. lékařské fakultě UK v Praze v roce 1995. Gastroenterologii se věnuje od roku 1999. Působil na Interní klinice FN Motol (1999-2011) a v Klinickém IBD centru Iscare (2011-2013). V ambulantním segmentu působí od roku 2013 (do roku 2018 na Poliklinice Budějovická, dále až doposud ve společnosti ResTrial GastroEndo Praha). K jeho hlavním zájmům v rámci oboru gastroenterologie patří péče o IBD pacienty a terapeutická endoskopie.

Je členem výboru ČGS, kde se věnuje problematice provozu ambulantních gastroenterologických praxí a úhradám endoskopických výkonů.  Je též zakládajícím členem Sekce ambulantních gastroenterologů ČGS a SPGE (Sdružení poskytovatelů ambulantní péče v gastroenterologii). V aktuálním volebním období je jejich předsedou.

 

MUDr. Michal Pročke

 

 

 

 

 

Studoval jsem na 1. lékařské fakultě UK v Praze. Po promoci jsem pracoval na gastroenterologickém oddělení Interní kliniky FN Motol, v současné době působím v gastroenterologické ambulanci v Praze jako lékař a zároveň jednatel a spolumajitel. Mám atestaci z gastroenterologie a z vnitřního lékařství, funkční licence na gastroskopii, koloskopii včetně terapeutických výkonů a břišní sonografii.

V ambulantní gastroenterologické praxi oceňuji odbornou a profesní nezávislost, možnost léčit pacienty dle svých nejlepších možností a schopností. Zároveň ale vnímám některé téžkosti a řadu problémů, které se s provozem gastroenterologické ambulance pojí, a to jak po medicínské, tak provozní stránce.

Při svém dosavadním působení ve výboru Sekce ambulantních gastroenterologů ČGS jsem se snažil vytvořit pomůcky, které by ambulantním gastroenterologům usnadnily práci, jako např. checklist ambulantního gastroenterologa nebo kalkulátor ADR a CIR usnadňující kontrolu kvality endoskopického pracoviště.

Pokud budu zvolen do výboru i na druhé funkční období, rád bych se dále zaměřil na kultivaci internetových stránek Sekce ambulantních gastroenterologů tak, aby ve stručné a přehledné formě obsahovaly co nejvíce užitečných informací a nástrojů usnadňujících provoz gastroenterologických ambulancí po medicínské i provozně-technické stránce.
Velkou výzvou pro ČGS je do budoucna optimalizovat komunikaci a spolupráci mezi periferními gastroenterologickými ambulancemi a specializovanými endoskopickými centry, stejně jako zpřehlednit nabídku úzkoprofilových specializovaných diagnostických a terapeutických metod a tím zlepšit jejich dostupnost pro pacienty gastroenterologických ambulancí.

V uplynulém čtyřletém funkčním období jsem si mnohokrát uvědomil, jak složité je někdy skloubit profesní, rodinný a osobní život a ještě si najít čas na práci pro Sekci ambulantních gastroenterologů. Věřím ale, že společně se nám může podařit zjednodušit a zefektivnit fungování gastroenterologických ambulancí tak, abychom mohli více času věnovat odborné práci a méně provozním záležitostem a administrativním úkonům.

 

MUDr. Pavel Klvaňa ml.

 

 

 

 

 

Životopis ke stažení zde