2. ročník Ceny profesora Laty


Lata

Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP vyhlašuje
2. ročník Ceny profesora Laty
s finanční dotací 50 000 Kč o nejlepší práci na téma „Využití pokročilých technologií a postupů v digestivní endoskopii“.
Podmínky pro udělení ceny:
1. Cenu mohou získat první autoři původních prací v recenzovaném časopise.
2. Hodnocené období (čas přijetí práce k publikaci) je 1. 1. 2023–30. 6. 2024.
3. Práce budou hodnoceny komisí ve složení: prof. Lata, doc. Urban, doc. Tachecí a schválena výborem ČGS ČLS JEP.
4. Návrhy zasílejte PhDr. Martině Pfeiferové, sekretariát ČGS ČLS JEP (pfeiferova.martina@gmail.com) do 31. 8. 2024.
5. Hlavními kritérii hodnocení budou odborná úroveň, originalita a vědecký přínos.
6. Cena bude vyhlášena v rámci 18. vzdělávacích a diskuzních gastroenterologických dní, zveřejněna na stránkách ČGS
a v časopise Gastroenterologie a hepatologie.