Český Pankreatologický Klub – pracovní skupina

O pracovní skupině

Český pankreatologický klub v roce 2023

Vážení přátelé české pankreatologie,
16. června 2023 se v Brně uskuteční XXI. Pankreatologický den, na který Vás srdečně zveme. K nahlédnutí je program a zájemce, kteří mají zájem se zúčastnit a dosud se neregistrovali, žádáme o registraci zde.
Těším se na setkání s Vámi v Brně.
Za vedení ČPK Martin Loveček

 

Český pankreatologický klub v roce 2022

17. června 2022 se po dvou „covidních“ letech a minimu prezenčních akcí opět uskutečnil, tentokrát výroční XX. Pankreatologický den v Brně. Celodenní pracovní program byl vyplněn 21 sděleními velmi vysoké kvality s bohatou odbornou diskuzí. Odborný program byl doplněn organizačními změnami ve vedení Českého pankreatologického klubu – pracovní skupiny ČGS-ČLS (dále ČPK – p.s.). Zakladatel Českého pankreatologického klubu a dosavadní předseda ČPK – p.s. prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. se rozhodl odstoupit z vedení ČPK – p.s. a navrhl jako příštího předsedu doc. MUDr. Martina Lovečka, PhD. Tento návrh přijal a účastníky Pankreatologického dne byl hlasováním většinou účastníků zvolen na nejbližší období za předsedu ČPK – p.s.

Aktuálním cílem ČPK – p.s. bylo uspořádání sekce pankreatologie s postgraduálním zaměřením v rámci symposia: 17. vzdělávací a diskusní gastroenterologické dny 1.-3.12.2022 v Karlových Varech. Sekce pankreatologie byla zařazena do programu 1.12.2022 v odpoledních hodinách – www.gastrodny.cz

V rámci gastrodnů zaznělo několik velmi zajímavých přednášek, které svým způsobem prezentovaly jeden z aktuálních směrů výzkumu na poli pankreatologie. Screening, resp. možnosti detekce karcinomu pankreatu či závažnách prekanceróz včetně zajímavých a velmi slibných výzkumů na poli lipidomiky s potenciálem uplatnění se ve screeningu přednesli doc. Urban a prof. Holčapek.

Pankreatologický klub – pracovní skupina České gastroenterologické společnosti se tak může stát velmi efektivní a propojující platformou pro mezioborovou spolupráci odborníků s potenciálem propojovat jednotlivce či skupiny zabývající se výzkumem a inovacemi v pankreatologii se zájmem posouvat českou pankreatologii kupředu, dosahovat výsledků srovnatelných se zahraničními výzkumnými centry. Potenciál jednotlivců je zřejmý!

Informace o ČPK

Jedná se o mezioborovou skupinu lékařů se společným zájmem o slinivku břišní.  Duchovním otcem klubu a jeho reprezentantem na evropské úrovni je pan prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc., který má nejen v evropské ale i světové pankreatologické obci vysoké renomé.

Dosud nebyl Český pankreatologický klub (ČPK) nikde registrován a existoval na bázi dobrovolnosti, bez poplatků, členství a právní subjektivity.

Vzhledem k tomu, že v současnosti je nutné mít pro jakékoliv úkony – pořádání symposií, kongresů, vzdělávacích akcí – potřebnou právní subjektivitu, byl v roce 2019 zahájen proces začlenění Českého pankreatologického klubu do struktury České gastroenterologické společnosti při České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČGS ČLS JEP) jako tzv. pracovní skupiny ČGS. Český pankreatologický klub byl a je taktéž členem Evropského pankreatologického klubu (EPC – www.europeanpancreaticclub.org).

Každoročně se příznivci a členové klubu scházejí na jednodenní konferenci – Pankreatologickém dnu, který pan prof. Dítě pořádá již 19 let v Brně a příští ročník bude jubilejní – 20. Termín konání je 5. června 2020 a v rámci tohoto symposia proběhnou volby nového vedení ČPK – pracovní skupiny (PS) České gastroenterologické společnosti, nyní již nově jako součást organizační struktury při ČGS a přebírá tím i organizační strukturu danou stanovami ČGS.

Každoročně se členové ČPK, kteří jsou zároveň členy Evropského pankreatologického klubu, mohou účastnit setkání EPC, který se v roce 2020 bude konat v Paříži – www.epc2020.eu jako již 52. ročník.

Český pankreatologický klub (ČPK – PS) chce nadále zůstat společnou platformou pro všechny kolegy, lékaře, členy nejen ČGS ale i ostatních společností, které jsou sdruženy pod Českou lékařskou společností JEP; především České chirurgické společnosti, České onkologické společnosti, České radiologické společnosti, Společnosti pro gastrointestinální onkologii a dalších.

Je nutné zmínit i časopis Pancreatology, který je oficiálním časopisem International Association of Pancreatology (IAP), Evropského pankreatologického klubu a mnoha národních společností a pracovních skupin z celého světa, včetně ČR a ČPK.

Výpis ze stanov ČGS týkající se pracovních skupin, tedy i ČPK říká, že ČPK – PS (Český pankreatologický klub – pracovní skupina) vzniká na základě usnesení výboru ČGS. Návrh na založení ČPK – PS podává písemně nejméně 5 členů ČGS. K tomu došlo v průběhu roku 2019. Vznik nové PS musí být schválen nejbližším shromážděním členů ČGS – na nejbližším kongresu ČGS. Členství v ČPK – PS je právem každého člena ČGS. ČPK – PS  sdružuje členy ČGS zaměřené na pankreatologii, vnitřní struktura je méně formální, předsedou je obvykle uznávaný odborník v dané oblasti. Nejméně 1 × za rok musí PS předat zprávu výboru ČGS, průběžný kontakt s výborem je zajišťován pověřeným členem PS. Výbor ČGS je oprávněn svým usnesením přenést na ČPK – PS některé ze svých pravomocí, čímž není dotčena odpovědnost výboru za přijatá rozhodnutí. Činnost ČPK – PS je ukončena na základě písemného návrhu jejich členů nebo usnesením výboru ČGS, ukončení činnosti musí být schváleno shromážděním členů ČGS. Členem ČPK – PS se stává člen ČGS, který se zůčastnil Pankreatologického dne či vyjádřil svou vůli stát se členem zasláním emailu a kontaktních informací na email: pdite.epc@gmail.com

V rámci procesu začlenění ČPK do struktury ČGS byl v průběhu 36. českého a slovenského gastroenterologického kongresu v Praze na pořadu jednání Shromáždění členů ČGS ČLS JEP (Plenární zasedání ČGS) bod týkající se nových pracovních skupin. Existence ČPK – PS tak byla oficiálně potvrzena.

Český pankreatologický klub – pracovní skupina si klade za cíl sdružovat členy se zájmem o pankreatologii, organizovat či spoluorganizovat odborné a vzdělávací akce zaměřené na pankreatologii, vzbudit větší zájem o pankreatologii mezi členskou základnou ČGS ČLS JEP, ale i mezi spolupracujícími odbornostmi, spoluorganizovat studie zaměřené na onemocnění pankreatu a reprezentovat členy ČPK – PS i ve strukturách Evropského pankreatologického klubu. Na internetových stránkách ČGS pak bude zřízen odkaz věnovaný ČPK, který by měl sloužit ke zveřejňování aktivit pracovní skupiny, podobně jak již je zřízeno pro Pracovní skupinu pro celiakii či IBD skupinu.

Prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc., doc. MUDr. Martin Loveček, PhD.

 

 

Novinky

Členství v Českém pankreatologickém klubu – registrační formulář

 

Členství v EPC

Zájemci o členství v EPC pro rok 2023 mohou využít zvýhodnění členských poplatků o 10 % při včasné registraci a úhradě členského poplatku do konce roku 2022. Neváhejte využít tuto příležitost.

Special EPC Membership Renewal Offer! | News | European Pancreatic Club


Akce

Partneři