Pracovní skupina pro celiakii ČGS ČLS JEP

Tato Pracovní skupina navazuje na práci Pracovní skupiny pro celiakii, jejíž vznik inicioval profesor Přemysl Frič v roce 2009. Díky práci této skupiny vznikl Cílený screening celiakie, jehož provádění bylo zakotveno ve Věstníku 3/2011 Ministerstva zdravotnictví ČR. PO konverzi této skupiny na komisi Ministerstva zdravotnictví a jejím následném zrušení v roce 2011 se již nepodařilo obnovit práci této skupiny

O založení této pracovní skupiny jsme se rozhodli spontánně na podkladě potřeby pacientů s celiakií (zastoupených pacientskými sdruženími) dosáhnout spravedlivého ohodnocení jediné léčby tohoto onemocnění.

Posláním PSCel je zlepšení povědomí o celiakii, její prevalenci, diagnostice a léčbě u odborné i laické veřejnosti.

Hlavními cíli jsou zhodnocení prevalence celiakie v České republice, diagnostických algoritmů v dětství a dospělosti, screeningu celiakie v České republice a zlepšení jeho účinnosti, léčby celiakie, resp. bezlepkové diety, jejího složení a úhrady z prostředků zdravotního pojištění či jiným způsobem, algoritmu sledování komplikací a jejich managementu.

Kontaktní osoba pro komunikaci
Doc MUDr Pavel Kohout, PhD
pavel.kohout@ftn.cz