O společnosti

Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP

Anglický název: Czech Society of Gastroenterology

Zkratka: ČGS

Časopis: Gastroenterologie a hepatologie

Počet členů společnosti: 874 (ke dni 30. 11. 2022)

 • Česká gastroenterologická společnost České lékařské společnosti J.E.Purkyně (dále jen ČGS) je odbornou společností
  České lékařské společnosti J.E.Purkyně (dále jen ČLS JEP). Je to dobrovolné, nezávislé sdružení fyzických osob – lékařů
  a dalších pracovníků v oblasti gastroenterologie, případně osob právnických.
 • ČGS je organizační složkou ČLS JEP, která působí na území České republiky. Sídlem ČGS je Praha.
 • ČGS se ve vnitřní organizační a odborné činnosti řídí Stanovami a Jednacím řádem ČLS JEP.
 • ČGS je členem a korporativním členem mezinárodních odborných společností a je otevřena dalším spolupracím podobného
  typu. Sekretář ČGS plní povinnosti ve vztahu k těmto společnostem (na př. podává zprávy o jednání s těmito organizacemi
  ap.).
 • V rámci ČGS pracují různé odborné sekce (OS) a pracovní skupiny (PS).