Slovo předsedy


Vážené kolegyně, vážení  kolegové, milí návštěvníci webu ČGS,

vítám Vás na nově vytvořených stránkách České gastroenterologické společnosti (ČGS) a pevně věřím, že na nich naleznete řadu důležitých informací z různých oblastí klinické a experimentální gastroenterologie a digestivní endoskopie, zprávy o činnosti naší odborné společnosti a že využijete nově zřízenou diskusní platformu označenou jako Diskusní fórum ČGS. Výměnu názorů na různá odborná témata, formulaci osobních nebo skupinových stanovisek k činnosti odborné společnosti a zřetelné vyjádření toho  co  potřebují gastroenterologové v klinické praxi, pracovníci ve výzkumu a mentoři  v postgraduálním vzdělávání, jenž  formují novou generaci specialistů, vnímám jako základ činnosti každé svobodné společnosti a nezbytný předpoklad jejího dalšího rozvoje. Jsem přesvědčen, že naše nově koncipované webové stránky k této snaze významnou měrou přispějí.

Česká gastroenterologická společnost má dlouhou a bohatou historii a v letošním roce si připomínáme 70. výročí jejího založení. V červenci 1945, bezprostředně po znovuzískání svobody, se uskutečnilo první zasedání odborníků, převážně internistů, kteří se problematice trávicích chorob věnovali. Místem setkání se stala tehdy ještě německá interní klinika (dnešní IV. interní klinika VFN) ve Všeobecné nemocnici v Praze, kde byla nutnost založení odborné gastroenterologické společnosti artikulována a všemi zúčastněnými akceptována, a to včetně doyena české interny meziválečného období, Josefa Pelnáře.  Oficiální ustavující akt založení České gastroenterologické společnosti byl proveden dne 25. 10. 1945 na III. interní klinice Všeobecné nemocnice v Praze. Je dobré si připomenout jména zakládajících členů, kteří se nesmazatelně zapsali do historie české interny. Je velmi zajímavé, že někteří ze zakládajících členů gastroenterologické společnosti posléze prosluli v jiných podoborech interny. Příkladem byl Josef Charvát, jenž se stal později zakladatelem české endokrinologie. Důvodem je patrně fakt, že většina „otců zakladatelů“ vyšla z legendární školy II. interní kliniky vedené Josefem Pelnářem, který o choroby trávicího ústrojí projevoval velký zájem již od počátku dvacátých let minulého století, všichni jeho spolupracovníci a žáci proto byli v gastroenterologii zkušenými experty.  Zakládajícími členy naší společnosti byli:  Karel Herfort, Jan Hořejší, Josef Charvát, Zdeněk Mařatka, Josef Mašek, Miloš Netoušek, Bohul Prusík, Jiří Scheiner a Václav Šváb (rentgenolog), prvním předsedou společnosti byl zvolen Jiří Scheiner.  Nutno zmínit, že v průběhu sedmdesáti let se ve dvou případech, stal předsedou ČGS také významný chirurg (Jiří Diviš v roce 1951 a Bohuslav Niederle v roce 1969), co dokladuje stále platný axiom, že gastroenterologie je komplexním oborem, ve kterém těsná spolupráce s gastro-chirurgem má zásadní význam nejen pro konkrétního pacienta, ale i pro obor jako takový. Je pochopitelné, že celospolečenské změny, vznik totalitního komunistického režimu (1948), období uvolnění (1968), normalizace (1970) a znovunabytí svobody (1989) se zákonitě promítaly také do činnosti a řízení naší odborné společnosti. Smutnou pravdou zůstává, že Zdeněk Mařatka, s jehož osobností a dílem jsou vznik, činnost a směřování naší odborné společnosti těsně propojeny, se díky celospolečenským otřesům a krizím v průběhu druhé poloviny dvacátého století, mohl aktivně podílet na řízení společnosti až na sklonku svého života, a to až po skončení aktivní lékařské kariéry. Ke kompletnosti historického vývoje společnosti zbývá dodat, že v polovině padesátých let minulého století došlo ke spojení České gastroenterologické a Slovenské gastroenterologické společnosti a vzniku Československé společnosti pro gastroenterologii a výživu, která fungovala do počátku devadesátých let. Po rozdělení Československa (1992) jsou pochopitelně obě odborné společnosti samostatné a nezávislé, nicméně velmi přátelské vztahy a vynikající odborná spolupráce se nejen udržely, ale dosáhly nové kvality. V roce 1971 se z ČGS oddělili pracovníci zaměření na choroby jater a založili Českou hepatologickou společnost, která se stala naší sesterskou organizací.

ČGS dosáhla ve své historii dvakrát nesporného celosvětového významu. V roce 1968 byla organizátorem 8. kongresu ASNEMGE (Asociation des Societes Nationales Europeenes et Mediteranees de Gastroenterologie; předchůdce UEG) a také 1. kongresu gastrointestinální endoskopie ESGE (European Society of Gastrointestinal Endoscopy), kterého byl Zdeněk Mařatka prezidentem a Jaroslav Šetka vědeckým sekretářem. Druhou významnou akcí celosvětového významu byl 14. kongres UEGW (United European Gastroenterology Week) v roce 2004, za jehož uspořádání se především zasloužili  Jan Kotrlík  a Julius Špičák, který byl také prezidentem kongresu.

Z uvedeného je patrné, že současná česká gastroenterologie má relativně dlouhou a bohatou historii, která nás zavazuje k tomu, abychom se všichni snažili náš obor dále rozvíjet a kultivovat tak abychom i v této oblasti mediciny byli nezpochybnitelnou a nepřehlédnutelnou součástí rozvinuté euro-atlantické civilizace.

Příjemně strávené chvíle s našimi webovými stránkami přeje

Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc
Předseda ČGS