Slovo předsedy


Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí návštěvníci webu ČGS,

Otevřeli jste webové stránky České gastroenterologické společnosti, sdružující přibližně 850 profesionálů, zabývajících se onemocněními trávicího ústrojí.

Naše společnost byla založena dne 25.10. 1945 v Praze. Jejím prvním předsedou byl zvolen Jiří Scheiner, zakládajícími členy byli dále Karel Herfort, Jan Hořejší, Josef Charvát, Zdeněk Mařatka, Josef Mašek, Miloš Netoušek, Bohumil Prusík a Václav Šváb. Odkaz našich předchůdců, z nichž mnozí svým významem přesáhli hranice oboru, nás zavazuje k jednání na nejvyšší etické a profesionální úrovni.

Organizačně je ČGS součástí České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, jejíž stanovy jsou pro naši činnost závazné. ČGS je řízena demokraticky zvoleným třináctičlenným výborem, jehož funkční období je čtyřleté. Činnost výboru je kontrolována tříčlennou revizní komisí. Nejvyšším orgánem ČGS je plenární schůze, která se schází každoročně u příležitosti kongresu.

Hlavním úkolem ČGS je vytváření odborných a organizačních podmínek pro zmírňování dopadu gastroenterologických onemocnění na populaci České republiky. Součástí činnosti ČGS je dále vyjadřování a obhajoba zájmů gastroenterologů jako profesní skupiny, organizace odborného vzdělávání a gastroenterologického výzkumu.

V rámci ČGS pracují tři odborné sekce a několik pracovních skupin. Jelikož je náš obor praktikován převážně v ambulantních podmínkách, je organizačně nejvýznamnější Sekce ambulantních gastroenterologů. V posledních letech věnujeme zvýšenou pozornost také mladým gastroenterologům, které podporujeme v jejich odborném růstu. Velmi významnou roli hraje Endoskopická sekce a Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty.

Odbornou platformou oboru je časopis Gastroenterologie a hepatologie, který poprvé vyšel v roce 1947 a v současnosti je hlavním oborovým periodikem čtyřech odborných společností. Jedná se o kvalitní recenzovaný časopis přijímající cizojazyčné práce, řízený mezinárodní redakční radou a indexovaný ve významných mezinárodních databázích.

ČGS každoročně pořádá kongres s mezinárodní účastí, kterého se standardně účastní více než 1000 odborníků. Kongres je hlavní příležitostí k výměně nejnovějších odborných informací a prezentace výsledků výzkumu. V rámci kongresu i mimo něj probíhají kontakty s mnoha jinými odbornými společnostmi, se kterými nás pojí společný zájem o gastroenterologické nemocné.

ČGS se hlásí k aktivní spolupráci s pacientskými organizacemi, orgány státní správy a plátci péče, které považuje za partnery své činnosti. Transparentně spolupracuje se zástupci technologických a farmaceutických společností. Je pevně zakotvena v evropských a světových gastroenterologických organizačních strukturách.

ČGS je hrdým partnerem Beninské gastroenterologické společnosti, které předává zkušenosti s civilizačními chorobami postihujícími trávicí ústrojí a se kterou spolupracuje při zavádění technologicky náročných diagnostických a léčebných metod v její zemi.

doc. MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D.
Předseda České gastroenterologické společnosti