Stanovy společnosti


 Stanovy
České gastroenterologické společnosti
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně z.s.

 

 1. Základní ustanovení

Organizační složka Česká gastroenterologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně z.s. (dále jen ČGS) je dobrovolné sdružení osob, které mají zájem pracovat v oblasti působnosti ČGS. ČGS je organizační složkou ČLS JEP, z.s. (dále jen ČLS JEP) bez právní subjektivity, je ve své odborné činnosti autonomní a nese za výkon své činnosti plnou odpovědnost. ČGS je členem a korporativním členem mezinárodních odborných společností.

 2. Oblast působnosti, poslání, cíle a formy činnosti

ČGS působí v oboru gastroenterologie v širším kontextu vnitřního lékařství a medicíny obecně. V tomto oboru má poslání, cíle a formy činnosti shodné s ČLS JEP.

3. Organizační uspořádání

ČGS má tyto orgány: a) shromáždění členů, b) výbor, c) revizní komisi, d) nižší organizační jednotky (odborné sekce, pracovní skupiny a odborné komise). Funkční období členů výboru a revizní komise je čtyřleté, pokud shromáždění členů nerozhodne před provedenou volbou o zkrácení funkčního období. Počet následujících funkčních období členů výboru a revizní komise může omezit shromáždění členů.

  ad a) Shromáždění členů

Shromáždění členů je nejvyšším orgánem ČGS. Právo účasti na jednání shromáždění členů má každý člen ČGS. Shromáždění je svoláváno výborem dle potřeby, zpravidla 1× ročně. Musí být svoláno vždy, požádá-li o to alespoň jedna pětina všech řádných členů nebo požádá-li o to revizní komise, a to do 3 měsíců ode dne doručení žádosti. Termín, místo konání a program shromáždění členů je povinen výbor zveřejnit nejpozději do 15 dnů před datem jeho konání. Nesplní-li výbor povinnost svolat shromáždění členů, je tak oprávněna učinit revizní komise ČGS. Nesplní-li tuto povinnost ani revizní komise ČGS nebo je-li ČGS několik měsíců zcela nefunkční, má právo svolat shromáždění členů ČGS revizní komise ČLS JEP. Shromáždění členů zejména volí a odvolává výbor a revizní komisi, rozhoduje o délce funkčního období orgánů ČGS. Shromáždění členů má oprávnění schvalovat, měnit a rušit předpisy ČGS, schvalovat rozhodnutí výboru o zřízení nebo zrušení nižších organizačních jednotek, schvalovat zprávu o činnosti výboru, revizní komise a rozpočet ČGS a je oprávněno rozhodnout o jakékoliv otázce týkající se ČGS, kterou si k rozhodnutí vyhradí.

    ad b) Výbor

Výbor je řídícím a výkonným orgánem ČGS, má 13 členů (o jiném počtu rozhoduje shromáždění členů). Výbor je volen shromážděním členů, způsob navrhování kandidátů na členy výboru a průběh voleb upravuje Volební řád ČLS JEP. Pokud počet původně zvolených členů výboru neklesne pod polovinu, mohou být náhradní členové kooptování podle výsledku voleb. Členové výboru volí ze svého středu předsedu, místopředsedu, sekretáře, hospodáře (pokladníka), případně další funkcionáře v souladu s Volebním řádem ČLS JEP. Jednání výboru svolává předseda, místopředseda nebo jiný pověřený člen výboru. Výbor jedná zpravidla 5× ročně a jednání výboru upravuje Jednací řád ČLS JEP. Z jednání výboru se pořizuje zápis, který musí být všem členům ČGS k dispozici (např. zveřejněním na internetových stránkách ČGS nebo zasláním elektronickou formou), a který se zasílá sekretariátu ČLS JEP. Výbor je oprávněn rozhodnout o jakékoliv otázce ČGS, pokud její rozhodnutí není ve výlučné pravomoci shromáždění členů nebo revizní komise ČGS. Výbor připravuje a svolává shromáždění členů, předkládá mu zprávu o své činnosti a realizuje jeho usnesení. Výbor rozhoduje o zřízení nebo zrušení nižších organizačních složek, toto rozhodnutí následně podléhá schválení shromážděním členů. Výbor rozhoduje o vzniku a zániku řádného a čestného členství v ČGS, pokud není ve stanovách uvedeno jinak. Výbor může delegovat v odůvodněných případech své zástupce k jednání s orgány ČLS JEP a s dalšími partnery. Výbor rozhoduje o výši členského příspěvku, toto rozhodnutí podléhá schválení nejbližšího shromáždění členů. Výbor může rozhodovat o prominutí povinnosti hradit členský příspěvek ČGS. Předseda výboru je zástupcem ČGS a jedná jejím jménem. Předseda výboru nemůže být zvolen ve dvou po sobě následujících obdobích. Předseda výboru může přijímat, vyžadují-li to okolnosti, operativní rozhodnutí, která je povinen předložit výboru k následnému projednání. První místopředseda zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti v rozsahu jeho kompetencí. Předseda, místopředseda a pokladník hospodaří s finančními prostředky ČGS podle schváleného rozpočtu.

   ad c) Revizní komise

Revizní komise je kontrolním orgánem ČGS, má tři členy (o jiném počtu členů rozhoduje shromáždění členů). Revizní komise si volí ze svého středu předsedu (navržen je ten, který získal nejvíce hlasů ve volbách), který řídí její činnost. Revizní komise kontroluje činnost členů a orgánů ČGS a nejméně 1× ročně vypracovává revizní zprávu. Revizní komise je oprávněna se prostřednictvím svého předsedy nebo pověřeného člena účastnit jednání výboru nebo jiných orgánů ČGS. Revizní komise může pozastavovat rozhodnutí výboru ČGS, pokud je v rozporu se zákony, s předpisy ČLS JEP nebo ČGS a pozastavená rozhodnutí předkládat výboru k novému rozhodnutí, které bude v rozhodované věci konečné. Revizní komise je oprávněna požádat o svolání shromáždění členů.

ad d) Nižší organizační jednotky

ČGS se člení na nižší organizační jednotky: ·         pracovní skupiny (PS) ·         odborné sekce (OS) ·         odborné komise (OK) Aktuální seznam pracovních skupin a odborných sekcí je přílohou těchto stanov. Tyto organizační jednotky vznikají na základě usnesení výboru. Návrh na založení OS či PS podává písemně nejméně 5 členů ČGS, vznik nové OS či PS musí být schválen nejbližším shromážděním členů ČGS. Členství v jakékoliv OS či PS je právem každého člena ČGS. Odborná sekce (OS) je organizační jednotka ČGS, která sdružuje členy ČGS dle společné charakteristiky. OS má vlastní formální vnitřní strukturu odpovídající stanován ČLS JEP. Pracovní skupina (PS) sdružuje členy ČGS zaměřené na specializovanou oblast gastroenterologie, vnitřní struktura je méně formální, předsedou je obvykle uznávaný odborník v dané oblasti. Nejméně 1 × za rok musí OS a PS předat zprávu výboru ČGS, průběžný kontakt s výborem je zajišťován pověřeným členem OS či PS. Výbor ČGS je oprávněn svým usnesením přenést na OS nebo PS některé ze svých pravomocí, čímž není dotčena odpovědnost výboru za přijatá rozhodnutí. Činnost OS a PS je ukončena na základě písemného návrhu jejich členů nebo usnesením výboru ČGS, ukončení činnosti musí být schváleno shromážděním členů ČGS. OK jsou zřizovány usnesením výboru jako poradní orgán vzniklý na základě aktuální potřeby a plně podléhá kontrole výboru.   Odborné sekce (OS) mají tyto orgány: a) členskou schůzi – která je nejvyšším orgánem sekce, b) radu – která je výkonným orgánem sekce. Rada si volí ze svého středu předsedu sekce. Členská schůze rozhoduje o struktuře a složení rady, o způsobu volby rady a jejího předsedy a zřizuje podle potřeby další orgány (např. revizní komisi apod.). Funkční období členů rady je čtyřleté, pokud členská schůze nerozhodne před provedenou volbou o zkrácení funkčního období. Předsedové sekcí mají právo účasti s hlasem poradním na schůzích výboru ČGS.

     4. Členství

Členství v ČGS je: a) řádné, b) čestné

   ad a) Řádné členství

Řádným členem se může stát pracovník ve zdravotnictví nebo příbuzném oboru (případně student tohoto zaměření) působící v oblasti působnosti ČGS, jestliže souhlasí s posláním a cíli ČGS.   Řádné členství vzniká schválením písemné přihlášky uchazeče výborem a zaplacením členského příspěvku do 2 měsíců ode dne oznámení o schválení přihlášky.   Řádné členství zaniká úmrtím, dobrovolným vystoupením na základě písemného prohlášení a to dnem jeho doručení, zánikem ČGS nebo vyloučením zejména pro neplnění členských povinností.   Člen má zejména právo: ·  účastnit se činnosti ČGS, ·  volit a být volen do orgánů ČGS, ·  být informován o činnosti ČGS, ·  obracet se svými požadavky, návrhy a stížnostmi na orgány ČGS, ·  svobodně vyslovovat své názory, náměty a připomínky ve věcech činnosti ČGS, ·  využívat pomoci a podpory ČGS v činnostech, vyplývajících z jejích poslání a cílů. ·  stát se členem odborné sekce nebo pracovní skupiny ČGS     Člen má zejména povinnost: ·  dodržovat předpisy ČLS JEP a ČGS, ·  přispívat k naplňování poslání a cílů ČGS, ·  poskytovat orgánům a funkcionářům ČGS potřebnou součinnost ·  řádně a v termínu platit stanovené členské příspěvky, ·  řádně vykonávat svěřené funkce, ·  nečinit nic, co by bylo v rozporu se zájmy nebo poškozovalo dobré jméno ČGS a ČLS JEP.

 ad b) Čestné členství

Čestným členem ČGS se může stát fyzická osoba (i nečlen ČLS JEP), která má mimořádné zásluhy v oblasti působnosti a zájmu ČGS. O udělení čestného členství rozhoduje výbor na návrh kteréhokoli člena ČGS. Čestný člen má práva a povinnosti jako řádný člen. Pokud čestný člen není současně řádným členem ČLS JEP, nemá hlasovací právo, jeho hlas je hlasem poradním, nemůže volit ani být volen a neplatí členské příspěvky. V závažných případech (např. poškozování dobrého jména ČLS JEP) je možno čestné členství odejmout. Čestného členství je možno se vzdát a to písemným oznámením výboru ČGS. Čestné členství může být uděleno i řádnému členu ČLS JEP. V tomto případě může výbor rozhodnout o prominutí úhrady členského příspěvku ČGS, nikoli však členského příspěvku určeného ČLS JEP.

         5. Hospodaření

Hospodaření ČGS se řídí obecně závaznými právními předpisy a předpisy vydanými ČLS JEP a jejími orgány. ČGS hospodaří podle schváleného ročního rozpočtu.

        6. Zánik ČGS

ČGS může zaniknout rozhodnutím shromáždění členů dobrovolným rozpuštěním, rozdělením,  sloučením nebo splynutím; případně rozhodnutím předsednictva ČLS JEP o zrušení, pokud jsou k  tomu důvody dle stanov ČLS JEP.

     7. Jednací a Volební řád

Pro ČGS platí Jednací a Volební řád ČLS JEP schválený Sjezdem delegátů ČLS JEP dne 28. 1.2015.

    8. Závěrečná ustanovení

V případě rozporu těchto stanov nebo jiného předpisu ČGS se stanovami nebo jinými předpisy ČLS JEP, mají přednost předpisy ČLS JEP.   Tyto stanovy byly schváleny shromážděním členů dne 13. 11. 2015 a předsednictvem ČLS JEP dne 8.12.2015    

   Dne 10.12.2015
prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
předseda ČGS

Příloha stanov – seznam Pracovních skupin a Odborných sekcí ČGS k 2. 12. 2022 ke stažení zde.