Kurz pro všeobecné sestry v gastroenterologii a hepatologii

 

Kurz pro všeobecné sestry v gastroenterologii a hepatologii.“ (Rozhodnutí o prodloužení akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu – MZČR, ze dne 20. 04. 20015,pod č. j. 8592/2015-3/ONP)

 

Cíl programu:
Příprava nelékařských pracovníků (všeobecných sester) pro speciální úseky činnosti a funkce, pro které. účastníci kurzu získávají zvláštní odbornou způsobilost, včetně vymezení činností, které jsou pro speciální práci sester na ambulantních i nemocničních odděleních gastroenterologie a hepatologie. Zvláštní zřetel je věnován endoskopii, diagnostické i terapeutické, bioptickým metodám, zobrazovací, metodám a funkčnímu vyšetření trávicího traktu.

Výuka:

Blok 1, 2, 3, teoretická část, předpokládaný termín zahájení: říjen 2015 – do června 2016 přednášky ve čtvrtek od 14:00 hod. – do 16: 00 hod.

Teoretická část: v průběhu studia test

Praktická část: celkem 80 hodin
Blok 1, 2, 3, začátek listopad 2015 – do dubna 2016
5 + 5 pracovních dní po 8 hodinách

Celý kurz je zakončen závěrečnou zkouškou před komisí.

 

Vstupní požadavky pro účastníky kurzu:

  • ukončení kvalifikačního studia a adaptačního procesu (§ 62, odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb.)
  • všeobecné sestry způsobilé k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu
  • žádost o zařazení do kurzu zaslat na Odbor vzdělávání VFN v Praze Kurz se bude konat na IV. interní klinice VFN v Praze, posluchárna 1. patro., pod odborným vedením prim. MUDr. Karla Lukáše, CSc. Rozvrh praktické výuky bude upřesněn při zahájení kurzu.

Cena kurzu: 8 000,- Kč

Absolvent získá certifikát s platností pro ČR. V certifikátu budou uvedeny činnosti, k nimž absolvent certifikovaného kurzu získal zvláštní odbornou způsobilost:
Připravuje pacienty před výkony, včetně jejich informování s průběhem a možnými komplikacemi a jejich řešením.
Zajišťuje bezpečný průběh vyšetření a terapeutického výkonu, předepsané dokumentování výkonů Kontroluje funkčnosti přístrojů před a po vyšetření, jejich ošetření a dezinfekce dle platných hygienických norem.
Edukuje pacienta před a po výkonech v gastroenterologii

Počet kreditů k vydání certifikátu za absolvování celého vzdělávacího programu je 71.