Výsledky voleb do Rady Sekce mladých gastroenterologů


Vážení členové České gastroenterologické společnosti,

v souladu s usnesením výboru České gastroenterologické společnosti (ČGS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) ze dne 13. ledna 2016 proběhly volby do rady Sekce mladých gastroenterologů ČGS (SMG).

Za členy volební komise byli výborem zvoleni (abecedně bez titulů): Jiří Cyrany, Ondřej Urban a Petr Vítek.

Volby proběhly elektronicky ve spolupráci ČLS JEP s firmou GS&A. Vlastní volbě předcházel výběr kandidátů v období od 10. do 19. února 2016 s jejich následným potvrzením kandidatury. Vlastní volby proběhly v období od 7. do 27. března 2016.

Protokol o výsledku hlasování je neoddělitelnou součástí tohoto zápisu. V souladu s vyhlášením voleb se vzhledem k rovnosti hlasů na posledním volitelném místě počet členů rady automaticky rozšiřuje na šest členů.

Na základě výše uvedeného volební komise jednomyslně rozhodla o tomto výsledku voleb:

1. MUDr. Přemysl FALT, Ph.D.

2. MUDr. Filip SHON

3. MUDr. Pavel KLVAŇA ml.

4. MUDr. Martin LUKÁŠ

5. MUDr. Barbora PIPEK

6. MUDr. Michal ŠTĚPÁN

Proti výsledkům voleb lze podat stížnost písemně do jednoho měsíce od jejich vyhlášení na adresu sekretariátu ČGS, o stížnosti rozhodne volební komise.

Výsledky voleb jsou tímto zápisem ohlášeny bezprostředně elektronicky na stránkách ČGS, následně pak veřejně v rámci 2. setkání mladých gastroenterologů v Českých Budějovicích 7. dubna 2016. Kopie tohoto zápisu bude zaslána sekretariátu ČLS JEP.

Za volební komisi

Jiří Cyrany

(předseda)

Ondřej Urban

Petr Vítek

Podrobné výsledky je možno nalézt zde.