Přemostění

Přemostění (bridging) při vysazení warfarinu pomocí nízkomolekulárního heparinu.
Přemostění (bridging) při vysazení warfarinu (nikoliv DOAC) pomocí LMWH je indikováno dle tromboembolického rizika.
(indikováno u vysokého a neindikováno u nízkého rizika, k individuálnímu zvážení u středního rizika)
indikace k antikoagulaci Tromboembolické riziko antikoagulovaných pacientů
vysoké střední nízké
mechanická chlopenní náhrada mitrální
aortální (jiná než dvoulistá)
+ CMP nebo TIA před <3 měsíci
aortální dvoulistá
s nejméně jedním rizikovým faktorem1
aortální dvoulistá
bez fibrilace síní nebo jiného rizika1
(jakákoliv bioprotéza – xenograft)
fibrilace síní CHA2DS2VASc ≥7
(roční riziko iktu >10%)
+ CMP nebo TIA před <3 měsíci
+ revmatická chlopenní vada
+ mitrální stenóza
CHA2DS2VASc 5-6
(roční riziko iktu 5-10%)
CHA2DS2VASc 1-4
(roční riziko iktu <5%)
žilní tromboembolismus VTE <3 měsíců
těžká trombofilie2
VTE při vysazení warfarinu
aktivní malignita s vysokým rizikem4
VTE před 3-12 měsíci
trombofilie jiná než těžká3
recidivující VTE
aktivní malignita5
VTE před >12 měsíci
bez jiných rizikových faktorů
1fibrilace síní, anamnéza CMP nebo TIA, arteriální hypertenze, diabetes mellitus, městnavé srdeční selhání, věk >75 let
2např. deficit proteinu C, proteinu S nebo antitrombinu, homozygot mutace faktoru V Leiden nebo mutace protrombinového genu nebo smíšený heterozygot těchto mutací, antifosfolipidový syndrom, mnohočetné abnormality
3např. heterozygot mutace faktoru V Leiden nebo protrombinu
4karcinom jícnu, žaludku, pankreatu, myeloproliferativní onemocnění a primární mozkový nádor
5léčba v posledních 6 měsících nebo paliativní péče (zvláště během aktivní léčby a při metastatickém postižení)

Literatura: Abraham NS et al. ACG-CAG clinical practice guideline: management of anticoagulants and antiplatelets during acute gastrointestinal bleeding and the periendoscopic period. Am J Gastroenterol 2022;117:542-558.
Zpětná vazba: jiri.cyrany@fnhk.cz

Seznam zkratek: LMWH – nízkomolekulární heparin; DOAC – přímé orální antikoagulans; CMP – cévní mozková příhoda; TIA – tranzitorní ischemická ataka; CHA2DS2VASc – skóre rizika iktu při fibrilaci síní; VTE – venózní tromboembolismus (žilní trombóza a/nebo plicní embolie)