Antitrombotická terapie a endoskopický výkon

terapie Riziko procedury (najet kurzorem)
nízké vysoké
ASA pokračovat vysadit jen před ESD a EMR>2cm1
P2Y12 i (DAPT) pokračovat vysadit 5 dní (pokud možno ponechat ASA) RIZIKOVÝ PACIENT
warfarin pokračovat (ověřit INR<3) vysadit 5 dní (ověřit INR<1,5) PŘEMOSTĚNÍ (BRIDGING)
LMWH pokračovat vysadit ≥24h2 POZOR renální funkce
DOAC vynechat ráno vysadit ≥48h3
VŽDY INDIVIDUÁLNĚ VÁŽIT RIZIKA U KONKRÉTNÍHO PACIENTA, NEJLÉPE PO DOMLUVĚ S LÉKAŘEM INDIKUJÍCÍM ANTITROMBOTICKOU TERAPII.
VŽDY ZVÁŽIT ODLOŽENÍ ELEKTIVNÍ PROCEDURY U PACIENTA S DOČASNOU ANTITROMBOTICKOU TERAPIÍ.
VŽDY INDIVIDUÁLNĚ DOPORUČIT VEDENÍ ANTITROMBOTICKÉ TERAPIE PO ENDOSKOPICKÉM VÝKONU,
TERAPEUTICKOU ANTIKOAGULACI PO VÝKONU S VYSOKÝM RIZIKEM NEZAHÁJIT DŘÍVE NEŽ ZA 48 HODIN.
1zvážit vysazení také před EMR v horní části GIT a ampulektomií
2zvážit prodloužení intervalu u LMWH určeného k podávání jednou denně (FORTE)
3při GF 30-50ml/min: dabigatran vysadit ≥72h

Literatura: Veitch AM et al. Endoscopy in patients on antiplatelet or anticoagulation therapy, including DOAC. (BSG, ESGE). Endoscopy 2016;48:1-18.
Zpětná vazba: jiri.cyrany@fnhk.cz

Seznam zkratek: ASA – aspirin, aminosalicylová kyselina, P2Y12 inhibitory – clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, DAPT – duální protidestičková terapie, LMWH – nízkomolekulární heparin, DOAC – direktní orální antikoagulancia (v abecedním pořadí: Eliquis, Lixiana, Pradaxa, Xarelto), INR – international normalized ratio, EMR – endoskopická mukozální resekce, ESD – endoskopická submukózní disekce, ERCP – endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie, EUS+FNA – tenkojehlová biopsie pod endosonografickou kontrolou, PEG – perkutánní endoskopická gastrostomie, GF – glomerulární filtrace