Antitrombotická terapie a endoskopický výkon

terapie Riziko procedury (najet kurzorem)
nízké vysoké
ASA pokračovat pokračovat1
P2Y12 i
(DAPT)
pokračovat
(platí pro monoterapii i DAPT)
vysadit 7 dní
(ponechat ASA v případě DAPT)
RIZIKOVÝ PACIENT
warfarin pokračovat
(ověřit v týdnu před výkonem INR <3)
vysadit 5 dní2
(ověřit den před výkonem INR <1,5)
PŘEMOSTĚNÍ (BRIDGING)
LMWH pokračovat bridging: začít 2 dny po vysazení warfarinu
vysadit 24 h před výkonem3
POZOR renální funkce!
DOAC vynechat ranní dávku vysadit 2 dny (bridging)4 přemostění není indikováno
VŽDY INDIVIDUÁLNĚ VÁŽIT RIZIKA U KONRÉTNÍHO PACIENTA, NEJLÉPE VE SPOLUPRÁCI S LÉKAŘEM INDIKUJÍCÍM ANTITROMBOTICKOU TERAPII.
VŽDY ZVÁŽIT ODLOŽENÍ ELEKTIVNÍ PROCEDURY U PACIENTA S DOČASNOU ANTITROMBOTICKOU TERAPIÍ.
1předpokládaná indikace sekundární prevence; vysazení zvážit jen na žádost endoskopisty 7 dní před výkony s velmi vysokým rizikem např. ampulektomie; EMR/ESD s velmi vysokým rizikem (horní GIT a rozsáhlé)
2déle u nemocných s vyšším cílovým INR, s velmi nízkou dávkou warfarinu a vysokého věku s komorbiditami
3zvážit prodloužení intervalu u LMWH určeného k podávání jednou denně (FORTE)
4dabigatran při GF 30-50 ml/min vysadit 4 dny

Literatura: Veitch AM et al. Endoscopy in patients on antiplatelet or anticoagulant therapy: BSG and ESGE guideline update. Endoscopy 2021;53:947-69.
Zpětná vazba: jiri.cyrany@fnhk.cz

Seznam zkratek: ASA - acetylsalicylová kyselina; P2Y12i - inhibitor receptoru P2Y12 (clopidogrel, prasugrel, ticagrelor); DAPT - duální protidestičková terapie; DOAC - přímá orální antikoagulancia (apixaban, edoxaban, rivaroxaban, dabigatran); GF - glomerulární filtrace; INR - international normalized ratio; LMWH - nízkomolekulární heparin; GIT - gastrointestinální trakt

Podávání antitrombotické terapie před a po endoskopickém výkonu s vysokým rizikem krvácení
datum
den -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6
ASA
P2Y12i den výkonu
warfarin INR 1 INR
LMWH 2 3 4
DOAC 5 6
POSTUP PO ENDOSKOPICKÉM VÝKONU URČUJE ENDOSKOPISTA INDIVIDUÁLNĚ VE SPOLUPRÁCI S ODBORNOSTÍ INDIKUJÍCÍ ANTITROMBOTIKUM.
TERAPEUTICKÉ ÚROVNĚ ANTIKOAGULACE BY NEMĚLO BÝT DOSAŽENO DŘÍVE NEŽ ZA 48 HODIN.
1warfarin v udržovací (nikoli saturační) dávce
2LMWH přemostění warfarinu pouze v případě vysokého tromboembolického rizika
3terapeutická dávka LMWH ne dříve než za 48 h, dříve možno podávat nižší dávku
4LMWH podávat do účinného INR
5dabigatran při GF 30-50 ml/min vysadit 4 dny
6u vybraných pacientů s vysokým trombotickým rizikem možno během prvních 48 hodin použít nízké dávky LMWH

Literatura: Douketis JD et al. Perioperative management of antithrombotic therapy: an American College of Chest Physicians clinical practice guideline executive summary. Chest 2022;162:E207-E243.
Zpětná vazba: jiri.cyrany@fnhk.cz

Seznam zkratek: ASA - acetylsalicylová kyselina; P2Y12i - inhibitor receptoru P2Y12 (clopidogrel, prasugrel, ticagrelor); INR - international normalized ratio; LMWH - nízkomolekulární heparin; DOAC - přímá orální antikoagulancia (apixaban, edoxaban, rivaroxaban, dabigatran)

Tabulka k tisku A4  Vzor - jak vyplnit tabulku?