Volby do Výboru České gastroenterologické společnosti 2022


Výbor České gastroenterologické společnosti ČLS JEP vyhlašuje volby do výboru a revizní komise ČGS pro období 2022-2026.

Volby proběhnou kombinovanou formou (elektronicky s korespondenční alternativou – pro členy, kteří nemají v členské evidenci uvedenu emailovou adresu).

Výbor zvolil tyto členy volební komise:

MUDr. Naděžda Machková, Praha

doc. MUDr. Vlastimil Procházka, Ph.D., Olomouc

prof. MUDr. Jan Lata CSc., Ostrava

 

VOLBY DO VÝBORU A REVIZNÍ KOMISE ČGS V BODECH

VYHLÁŠENÍ VOLEB                                                   6. dubna 2022

Stávající výbor vyhlásil 6. dubna 2022 volby pro nadcházející čtyřleté volební období. Za členy volební komise byli zvoleni (v abecedním pořadí) prof. Jan Lata (Ostrava), dr. Naděžda Machková (Praha) a doc. Vlastimil Procházka (Olomouc).

UZAVŘENÍ SEZNAMU ČLENŮ                                  30. června 2022

Seznam členů ČGS k 30. 6. bude představovat seznam volitelů, druhý seznam s vyloučením členů volební komise bude seznamem kandidátů. Oba seznamy budou předány evidenci členů Purkyňovy společnosti jako součást podkladů k volbám.

PLATNÁ VOLEBNÍ E-MAILOVÁ ADRESA                   do 31. července 2022

Elektronická volba proběhne prostřednictvím e-mailové adresy zapsané v členském profilu evidence členů Purkyňovy společnosti. Pokud jste již v minulosti prostřednictvím této adresy volili a bez potíží s ČLS JEP komunikujete, nejsou nutná žádná další opatření.

Tuto e-mailovou adresu si však dnes již můžete zkontrolovat na svém členském profilu Purkyňovy společnosti, který je přístupný z adresy https://databaze.cls.cz. Návod k aktivaci profilu najdete ve výzvě k úhradě členských příspěvků rozesílané na konci dubna sekretariátem ČLS JEP (cle@cls.cz), ten také můžete případně požádat o změnu této adresy. K hlasování budete v termínu voleb vyzváni z adresy noreply@greception.com, zajistěte prosím u případného správce svého e-mailového účtu, aby tato adresa nebyla blokována.

ALTERNATIVNÍ MOŽNOST KORESPONDENČNÍ VOLBY

Členům ČGS bez platné e-mailové adresy v členském profilu Purkyňovy společnosti budou zaslány volební lístky poštou.

PŘEDVOLEBNÍ KAMPAŇ                                          do 30. srpna 2022

Každý člen ČGS (kromě členů volební komise), může zaslat sekretariátu ČGS (pfeiferova.martina@gmail.com) svůj předvolební materiál, který bude publikován na internetových stránkách společnosti do konce srpna 2022.

NOMINACE KANDIDÁTŮ                                         5. – 16. září 2022

V první fázi voleb budou voliči z volební adresy vyzvání k nominaci až 20 kandidátů do výboru a až 5 kandidátů do revizní komise. Nominace do výboru a revizní komise proběhne zvlášť.

POTVRZENÍ KANDIDATUR                                       17. – 30. září 2022

Volební komise bude kontaktovat nominované kandidáty s dotazem o přijetí kandidatury do výboru a/nebo revizní komise, případně o jejich preferenci pro jednu nebo druhou strukturu. Volební komise nebude zveřejňovat seznamy vybraných kandidátů, aby nedošlo k ovlivnění vlastních voleb.

VLASTNÍ VOLBY                                                       3. – 14. října 2022

Ve druhé fázi budou voliči vyzváni k výběru 13 potvrzených kandidátů do výboru a 3 kandidáty do volební komise. Volba do výboru a revizní komise musí proběhnout zvlášť.

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKU VOLEB                               26. října 2022

Členská evidence Purkyňovy společnosti poskytne volební komisi protokol o výsledku elektronické volby a korespondenční hlasy, které volební komise započte. Pokud dojde k rovnosti hlasů na hranici volitelnosti, rozhodne volební komise losem. Výsledek voleb zveřejní volební komise po svém zasedání co nejdříve na internetových stránkách ČGS (www.cgs-cls.cz). Zápis jednání volební komise je následně archivován společně s protokolem elektronické volby a korespondenčními volebními lístky sekretariátem Purkyňovy společnosti.

LHŮTA PRO PODÁNÍ STÍŽNOSTI                              do 30. listopadu 2022

Všichni členové ČGS mohou volební komisi písemně ve lhůtě jednoho měsíce zaslat případnou stížnost na průběh voleb.

ZASEDÁNÍ VÝBORU A REVIZNÍ KOMISE                   1. prosince 2022

V rámci 17. vzdělávacích a diskusních gastroenterologický dnů v Karlových Varech může proběhnout první zasedání nového výboru a revizní komise ČGS, na kterém mohou být voleni členové předsednictva výboru.

Více informací se můžete dozvědět na stránkách Purkyňovy společnosti určené volbám https://www.cls.cz/o-nas#volby, či Stanovám ČGS https://www.cgs-cls.cz/o-nas/stanovy-spolecnosti/.

 

VOLBY 2022 – ČASOVÝ PŘEHLED